Terma & Syarat

Halaman ini mengandungi maklumat yang menerangkan hak anda dalam mengakses dan menggunakan laman web Play88. Terma dan Syarat yang berkaitan dengan permainan dan promosi yang tersedia di laman ini disiarkan dari semasa ke semasa, yang dikumpulkan di sini dengan rujukan.

1.1 Peruntukan berikut mentakrifkan terma dan syarat yang mengawal akses dan penyertaan anda dalam mana-mana perkhidmatan "play for real" yang disediakan oleh Play88 atau secara kolektif dirujuk sebagai "Play88" atau "kami" bergantung kepada konteks yang diperlukan.

Peruntukan ini perlu dibaca bersama-sama dengan "Peraturan Pertaruhan", "Dasar Privasi" dan mana-mana Terma dan Syarat lain yang mengawal penggunaan Perkhidmatan dan Laman Web dan Maklumat yang terkandung di dalamnya (secara kolektifnya "Terma dan Syarat" ini).

1.2 "Permainan" bermaksud sistem permainan internet yang boleh diakses dan/atau ditawarkan di laman; "Pertaruhan", bagi tujuan Terma dan Syarat ini termasuk, tanpa had, pertaruhan dan perjudian yang dijalankan berkaitan dengan mana-mana dan/atau semua Perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web;

"Peranti" bermaksud sebarang peranti capaian aplikasi, termasuk tetapi tidak terhad kepada komputer peribadi, komputer riba, telefon bimbit, pembantu digital peribadi, telefon PDA, peranti mudah alih yang digunakan untuk penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan;

"Perisian" bermaksud sebarang program komputer, fail data atau apa-apa kandungan lain (termasuk sebarang maklumat pengguna yang berkaitan dengan perkara di atas) yang perlu dipasang pada Peranti anda untuk membolehkan anda menggunakan dan mengakses Laman Web dan Perkhidmatan;

"Sportsbook" bermaksud sistem permainan internet yang boleh diakses dan/atau ditawarkan di bahagian Laman Web dan semua perkhidmatan yang berkaitan dan aktiviti permainan dalam talian;

"Perkhidmatan" bermaksud kedua-dua Perisian dan Permainan.

2.1 Anda hanya boleh bermain Permainan untuk wang tunai jika anda:

 1. Berumur 18 tahun ke atas;
 2. Telah mencapai umur yang sah di sisi undang-undang untuk bermain Permainan di negara di mana anda mengakses laman web kami.
 3. Anda tidak dibenarkan mendaftar di laman web dan menggunakan perkhidmatan kami sekiranya anda bermastautin di Aruba, Australia, Bonaire, Curacao, Perancis, Iran, Iraq, Belanda, Saba, Sepanyol, St Maarten, Statia, Amerika Syarikat atau wilayah tanggungan Amerika Syarikat, United Kingdom. Kami berhak untuk menolak pelanggan dari mana-mana negara lain selain negara-negara dan kawasan bidang kuasa di atas mengikut budi bicara kami sendiri.

2.2 Sekiranya anda tidak layak, Play88 berhak untuk:

 1. Dengan serta-merta menghalang penglibatan anda di dalam Permainan dan menarik balik akaun anda.
 2. Melaporkan anda kepada pihak berkuasa yang berkenaan.

2.3 Dengan menekan klik pada butang "SERTAI" atau "DAFTAR" yang berkaitan semasa pendaftaran anda, anda mengakui dan menerima bahawa:

 1. Anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun;
 2. Anda telah membaca, memahami sepenuhnya dan menerima Terma dan Syarat ini;
 3. Terma dan Syarat ini membentuk asas kontrak yang mengikat secara sah ("Perjanjian") antara anda dan Play88 berkenaan penggunaan Perkhidmatan.

2.4 Anda tidak boleh memindah, menjual atau mencagarkan Akaun Anda kepada orang lain.

Larangan ini termasuk pemindahan sebarang aset bernilai apa-apa jenis, termasuk namun tidak terhad kepada pemilikan akaun, kemenangan, deposit, pertaruhan, hak dan/atau tuntutan berkaitan dengan aset ini secara undang-undang, komersial atau sebaliknya. Larangan ke atas pemindahan tersebut juga termasuk namun tidak terhad kepada bebanan, pengikraran, penyerahan hak, penggunaan hasil, perdagangan, pembrokeran, hipotesis dan/atau pemberian dengan kerjasama fidusiari atau mana-mana pihak ketiga, syarikat, individu sama ada yang hidup atau melalui undang-undang (legal person), yayasan dan /atau persatuan dalam apa jua bentuk.

3.1 Kami berhak untuk meminda, mengemas kini dan mengubah suai Terma dan Syarat ini tanpa notis awal, mengikut budi bicara kami sendiri.

Terma dan Syarat yang dipinda, dikemas kini atau diubah suai berkuat kuasa serta-merta selepas diterbitkan di Laman Web. Penggunaan berterusan, akses kepada dan penyertaan dalam Perkhidmatan pada atau melalui Laman Web dan Peranti kami selepas penerbitan tersebut menandakan penerimaan anda kepada Terma dan Syarat yang diubah suai atau dikemas kini tersebut.

3.2 Anda mengakui dan bersetuju bahawa adalah menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya untuk menyemak sebarang pindaan, kemas kini dan/atau pengubahsuaian.

Play88 tidak bertanggungjawab untuk memberitahu anda tentang pindaan, kemas kini dan/atau pengubahsuaian tersebut.

4.1 Maklumat, bahan dan data yang terdapat atau disediakan kepada anda di Laman Web, Perkhidmatan dan/atau dalam sebarang bentuk lain termasuk, tanpa had, program dan bahan pemasaran, keputusan, statistik, data sukan dan senarai perlawanan, kemungkinan dan angka pertaruhan, teks, grafik, video dan kandungan audio ("Maklumat"), adalah kepunyaan [THE COMPANY] dan pemberi lesen kami dan hanya bertujuan untuk kegunaan anda sahaja secara peribadi dan bukan komersial.

4.2 Anda tidak boleh dalam apa-apa cara sekalipun menyesuaikan, menyalin, mengubah suai, mengeluarkan semula, menyimpan, mengedar, memaparkan, menerbitkan, menghantar, menjual, menyewa, memajak, melesenkan, atau menjadikan Maklumat ini tersedia kepada mana-mana orang lain, laman web atau media tanpa kebenaran kami terlebih dahulu.

4.3 Perisian, Perkhidmatan dan Maklumat yang disediakan di Laman Web dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan, serta bentuk hak intelektual dan hak milik yang lain.

Semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan terhadap Perisian, Perkhidmatan dan Maklumat di Laman Web adalah dimiliki oleh, dilesenkan kepada dan/atau dikawal oleh Play88 dan/atau pemberi lesen kami. Anda mengakui bahawa anda tidak memperoleh apa-apa hak, kepentingan, atau lesen kepada Perisian, Perkhidmatan dan Maklumat melalui penggunaan Laman Web.

Sebagai syarat penggunaan Perkhidmatan, anda menjamin dan mengaku janji bahawa anda tidak akan menggunakan atau mengakses Laman Web, Perkhidmatan, Perisian dan/atau Maklumat untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang di bawah mana-mana undang-undang yang terpakai kepada anda atau yang dilarang oleh dan/atau melanggar Terma dan Syarat ini. Khususnya (dan sebagai tambahan kepada semua representasi dan waranti lain yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini), anda menjamin dan mengaku janji sebagai syarat penggunaan Perkhidmatan oleh anda:

 1. Bahawa anda bertindak bagi pihak anda sendiri dan dalam kapasiti peribadi anda sendiri dan bukan bagi pihak orang lain;
 2. Bahawa anda tidak dihadkan oleh kapasiti undang-undang yang terhad;
 3. Bahawa anda tidak didiagnosis atau diklasifikasikan sebagai penjudi kompulsif;
 4. Bahawa anda berumur 18 tahun ke atas yang sah di sisi undang-undang;
 5. Bahawa anda sedar sepenuhnya tentang risiko kehilangan wang semasa menggunakan Perkhidmatan;
 6. Bahawa anda tidak menggunakan atau mendepositkan wang yang berasal daripada aktiviti haram atau tidak dibenarkan;
 7. Bahawa anda tidak menjalankan aktiviti jenayah atau menyalahi undang-undang dan/atau berniat untuk menggunakan akaun anda yang dibuka dengan kami untuk perkara berkaitan dengan aktiviti tersebut;
 8. Bahawa anda tidak akan membenarkan orang lain menggunakan akaun anda untuk sebarang jenayah atau aktiviti yang menyalahi undang-undang termasuk, tanpa had, pengubahan wang haram, di bawah mana-mana undang-undang yang terpakai kepada anda atau kami;
 9. Memastikan nama pengguna, nombor akaun dan kata laluan anda selamat, sulit dan dilindungi daripada akses atau penggunaan yang tidak dibenarkan, dan memastikan anda memaklumkan kepada kami dengan segera jika anda tersalah letak, terlupa, atau kehilangan nama atau kata laluan akaun anda;
 10. Bertanggungjawab sepenuhnya untuk mana-mana dan semua aktiviti yang berlaku di bawah akses kepada dan penggunaan Perkhidmatan pada dan melalui Laman Web dan/atau Peranti di bawah nama pengguna, nombor akaun dan kata laluan anda, tidak kira sama ada akses dan /atau penggunaan dibenarkan atau diketahui oleh anda atau tidak;
 11. Tidak memuat naik atau mengedarkan sebarang program, fail atau data yang mengandungi virus dan boleh menjejaskan prestasi operasi Peranti, Perisian, Perkhidmatan dan/atau Laman Web;
 12. Bahawa akses anda kepada atau penggunaan Perkhidmatan dan Laman Web tidak menyalahi undang-undang atau dilarang oleh undang-undang atau kewajipan kontrak yang terpakai kepada anda di mana anda sedang mengakses Laman Web atau menggunakan Peranti;
 13. Tidak menghantar ke Laman Web dan/atau kepada Peranti atau kepada mana-mana pengguna lain, sebarang perkara atau bahan yang menyalahi undang-undang, mengganggu, kata-kata kesat, mengancam, memfitnah, lucah, tidak senonoh, menghasut, tidak menyenangkan dari segi perkauman atau etnik, pornografi, atau apa-apa yang boleh dianggap sebagai kesalahan jenayah;
 14. Bahawa anda bukan pegawai, pengarah, pekerja, ahli gabungan atau ejen Play88 atau mana-mana syarikat yang berkaitan dengan Play88 atau saudara atau rakan serumah mana-mana yang tersebut di atas.

6.1 Untuk membuat pertaruhan dengan Play88, anda mesti melengkapkan permohonan untuk pembukaan akaun dan keahlian.
Kami berhak untuk menolak Permohonan Keahlian anda tanpa merujuk kepada anda atau memberikan sebarang sebab sekalipun.

6.2 Anda menyatakan dan mengaku janji bahawa semua maklumat yang diberikan semasa mendaftar dan melengkapkan Permohonan Keahlian adalah tepat, benar dan lengkap dalam semua aspek termasuk, nama anda, sumber dana (termasuk akaun bank dan nombor kad yang berkaitan) dan alamat kediaman.

6.3 Kami akan mengambil langkah yang munasabah dan sesuai untuk memastikan bahawa sebarang maklumat peribadi yang didedahkan kepada kami akan kekal sulit.
Kami tidak akan melaporkan atau mendedahkan data peribadi anda atau maklumat pertaruhan melainkan terpaksa berbuat demikian oleh mana-mana undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

6.4 Adalah menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya untuk merahsiakan maklumat peribadi anda.
Kami berhak untuk mendedahkan dan memindahkan data peribadi anda kepada penyedia perkhidmatan penyelesaian pembayaran dan institusi kewangan kami, setakat mana yang diperlukan untuk menyelesaikan pembayaran.

6.5 Adalah menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya untuk memastikan bahawa undang-undang yang terpakai kepada anda tidak melarang anda daripada menggunakan dan mengakses Laman Web dan/atau menggunakan dan mengambil bahagian dalam Perkhidmatan.

6.6 Kami berhak untuk meminta keterangan lanjut tentang pengenalan dan umur daripada anda untuk mengesahkan Permohonan Keahlian anda (contoh: pengenalan gambar yang sah).
Jika terdapat sebarang perubahan pada butiran maklumat anda, anda hendaklah memberitahu kami tentang perubahan yang berkaitan dengan segera.

6.7 Kami berhak untuk mengesahkan nama dan alamat anda melalui pos.

Play88 boleh, menurut budi bicara kami, menjalankan pemeriksaan keselamatan tambahan terhadap sebarang maklumat yang anda berikan. Melalui persetujuan dengan Terma dan Syarat ini, anda memberi kebenaran untuk Play88 mengakses, menggunakan dan menyimpan sebarang pengesahan pengenalan atau semakan yang mungkin dibuat terhadap anda.

7.1 Kami menerima pertaruhan untuk permainan yang diiklankan di Laman Web dan/atau melalui Peranti.
Kesemua pertaruhan tersebut adalah tertakluk kepada Peraturan Pertaruhan yang terpakai untuk setiap acara atau permainan, dan tertakluk kepada Terma dan Syarat ini. Jika ralat atau kesilapan yang nyata berlaku atau peserta yang salah disebut untuk sebarang acara, semua pertaruhan yang diletakkan pada acara itu akan terbatal. Sekiranya berlaku sebarang kerosakan pada sistem permainan Play88, Play88 berhak untuk membatalkan mana-mana dan semua pertaruhan yang diletakkan.

7.2 Walau apa pun peruntukan lain dalam Terma dan Syarat ini, Play88 berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk menolak semua, atau sebahagian, sebarang pertaruhan yang dibuat tanpa memberikan sebarang sebab.

7.3 Kami hanya menerima pertaruhan yang dibuat melalui internet yang mematuhi Terma dan Syarat ini.
Pertaruhan tidak diterima dalam sebarang bentuk lain (sama ada melalui pos, e-mel, faks atau sebaliknya) dan akan terbatal tanpa mengira keputusannya.

7.4 Play88 berhak untuk menggantung dan atau menutup akaun pelanggan pada bila-bila masa jika dipercayai bahawa anda telah melanggar mana-mana Syarat ini atau telah bertindak dengan cara menipu, menggodam, menyerang, memanipulasi atau melanggar semangat pertaruhan.
Sebarang kemenangan dan/atau pembayaran termasuk baki dalam akaun akan dianggap luput dan tidak sah.

7.5 Sebarang bentuk "pertaruhan tidak normal" termasuk penggunaan kecerdasan buatan atau "bot" di Internet akan DIBATALKAN tanpa diberi maklum terlebih dahulu.
Sebarang percubaan atau penggunaan kecerdasan buatan oleh ahli akan membawa kepada penamatan akaun mereka.
Tindakan yang dinyatakan tersebut akan diambil oleh pasukan Risk & Compliance kami yang ditujukan untuk memanfaatkan kepakaran mereka dalam menilai status tiket-tiket. Untuk memastikan komitmen kami terhadap kewujudan operasi yang adil dan selamat dalam syarikat, kami perlu mematuhi piawaian kerahsiaan yang ketat dan dengan itu, kami tidak boleh mendedahkan sebarang prosedur khusus yang digunakan dalam meneliti setiap pertaruhan yang ditakrifkan sebagai abnormal.

7.6 Pertaruhan akan dikira sebagai sah jika nama pengguna dan kata laluan anda telah dimasukkan dengan betul, dengan syarat terdapat dana yang mencukupi dalam akaun anda.
Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa butiran pertaruhan anda adalah betul. Sebaik sahaja pertaruhan anda telah diletakkan dan disahkan oleh kami, ia tidak boleh dibatalkan, ditarik balik atau diubah.

7.7 Anda bertanggungjawab ke atas semua aktiviti dan transaksi yang berlaku melalui penggunaan mana-mana yang berikut:

 1. Nama anda;
 2. Nombor akaun anda;
 3. Nama pengguna dan kata laluan anda

7.8 Pertaruhan akan dianggap sah dan diterima oleh Play88 apabila ID transaksi dipaparkan pada skrin anda dan terlihat sewajarnya dalam sejarah transaksi anda.

7.9 Jumlah pertaruhan asal anda pada mana-mana produk permainan kami akan dianggap sebagai jumlah pertaruhan yang sah kecuali situasi-situasi berikut:

a. Sportsbook

• Pertaruhan yang sah pada Sportsbook ialah jumlah amaun menang/kalah yang tidak lebih daripada taruhan asal. Setiap deposit (tanpa menuntut sebarang promosi) perlu memenuhi rollover sekurang-kurangnya Satu Kali sebelum pengeluaran.

• Contoh:
 1) Pertaruhan RM 100 menang RM 100, rollover anda akan dikira sebanyak RM 100
 2) Pertaruhan RM 100 menang RM 2,000, rollover anda akan dikira sebanyak RM 100
 3) Pertaruhan RM 100 kalah RM 40, rollover anda akan dikira sebanyak RM 40

• Pertaruhan dua-dua belah, pertaruhan berpaling, bayaran balik taruhan atau sebarang pertaruhan abnormal tidak akan diambil kira.

b. Live Kasino

• Dalam mana-mana permainan meja Live Kasino, jumlah kemenangan/kekalahan pemain-pemain dalam setiap pertaruhan akan diambil kira sebagai pertaruhan yang sah tanpa mengira keputusan taruhan tersebut.
• Walau bagaimanapun, jika jumlah kemenangan/kekalahan bagi setiap pertaruhan adalah lebih besar daripada ataupun bersamaan dengan jumlah pertaruhan asal, jumlah pertaruhan asal tersebut akan diambil kira sebagai jumlah pertaruhan yang sah.

• Contoh:
 Jika pemain A membuat pertaruhan RM100 & memenangi RM100, pertaruhan sahnya ialah RM100;
 Jika pemain A membuat pertaruhan RM100 & memenangi RM2,000, pertaruhan sahnya ialah RM100;
 Jika pemain A membuat pertaruhan RM100 & memenangi RM40, pertaruhan sahnya ialah RM40.

c. Sebarang pertaruhan yang diletakkan bersama dengan mana-mana promosi, Putaran Percuma, Ganjaran, atau sebarang Bonus lain yang didapati dalam permainan ataupun ditawarkan oleh Play88 melalui laman web tidak akan diambil kira sebagai pertaruhan yang sah.

7.10 Tiada pertaruhan dibenarkan selepas permulaan sesuatu acara dan/atau di mana keputusan sesuatu acara telah diketahui pada masa pertaruhan anda diletakkan.

Jika mana-mana acara secara silap dibiarkan terbuka untuk pertaruhan selepas permulaan acara dan/atau di mana keputusan sesuatu acara telah diketahui, Play88 berhak untuk menolak atau membatalkan pertaruhan yang telah diletakkan. Jika atas sebarang sebab pertaruhan secara tidak sengaja diterima oleh Play88 selepas acara atau perlawanan dimulakan, Play88 berhak untuk membatalkan pertaruhan tersebut. Penerimaan sebarang pertaruhan adalah mengikut budi bicara mutlak Play88.

7.11 Melainkan dinyatakan sebaliknya, keputusan perlawanan atau acara akan ditentukan pada hari sama ia tamat untuk tujuan pertaruhan.
Pemenang sesuatu acara atau permainan akan ditentukan pada tarikh acara tersebut berakhir mengikut Peraturan Pertaruhan.

7.12 Play88 tidak mengiktiraf permainan yang digantung, diprotes atau keputusan yang dibatalkan (overturned) bagi tujuan pertaruhan.

7.13 Anda mengakui bahawa mana-mana dan semua kemungkinan, lines dan handicaps adalah tertakluk kepada turun naik tanpa notis, dan perkara tersebut akan ditetapkan hanya pada masa penerimaan pertaruhan oleh kami.
Jika kesilapan nyata, ralat atau kegagalan sistem mengakibatkan kemungkinan, lines dan handicaps yang tidak betul diambil dalam pertaruhan, Play88 boleh mengikut budi bicara mutlak kami (tetapi tidak diwajibkan) membuat usaha yang munasabah untuk menghubungi anda bagi membenarkan anda membuat pilihan untuk meletakkan pertaruhan lain pada kemungkinan, lines dan handicaps yang betul.

7.14 Kami tidak akan menerima sebarang pertaruhan yang diletakkan serentak pada satu acara daripada anda.
Berkenaan dengan sebarang pertaruhan dan transaksi yang berkaitan dengan perkara tersebut, keputusan Play88 adalah muktamad dan konklusif.

8.1 Anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa Perisian yang boleh diakses oleh anda adalah hak milik Play88 dan anda tidak mendapat sebarang hak ke atas Perisian tersebut.

8.2 Play88 memberikan anda lesen peribadi, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik dan boleh dibatalkan untuk memasang dan menggunakan Perisian pada Peranti anda ("Lesen") DENGAN SYARAT pemasangan dan penggunaan sedemikian dibuat menggunakan Peranti yang mana anda adalah pengguna utama.

8.3 Perisian ini dilesenkan dan diedarkan oleh Play88 semata-mata untuk tujuan membolehkan pengguna Perisian ini untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan dengan sepenuhnya.

8.4 Anda tidak dibenarkan untuk:

 1. Memasang atau memuatkan Perisian pada pelayan peranti rangkaian lain;
 2. Menyalin, mengedar, memindahkan, menyerahkan Perisian kepada mana-mana pihak lain;
 3. Menyewakan, memajak, memberi sub-lesen atau memindahkan Perisian kepada mana-mana pihak ketiga;
 4. Mencipta atau menyediakan sebarang cara yang membolehkan Perisian digunakan oleh orang lain;
 5. Menterjemah, menyahsusun, membuka, mengubah suai, mencipta karya terbitan berdasarkan Perisian; atau
 6. Menggunakan Perisian dengan cara yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan yang berkenaan.

9.1 Play88 berhak untuk tidak menyelesaikan transaksi sekiranya terdapat percanggahan antara akaun bank dan nama yang didaftarkan.

9.2 Jumlah kemenangan anda adalah tidak termasuk jumlah pertaruhan dan perkara ini harus anda pertimbangkan semasa membuat pertaruhan.

9.3 Play88 tidak akan dipertanggungjawabkan atau bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang dana yang dikreditkan secara silap ke dalam akaun, dan Play88 berhak untuk membatalkan sebarang transaksi yang melibatkan dana tersebut.
Sekiranya dana dikreditkan ke dalam akaun anda secara silap, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memaklumkan kepada Play88 dengan segera.

9.4 Pembayaran apa-apa cukai, yuran, caj atau levi yang mungkin dikenakan ke atas kemenangan anda di bawah mana-mana undang-undang yang berkenaan akan menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya.

10.1 Jumlah kemenangan anda daripada pertaruhan yang telah selesai dikreditkan ke akaun anda dan harus dikeluarkan mengikut Terma dan Syarat kami.

10.2 Kami tidak akan melepaskan dana anda dalam apa jua keadaan jika nilai penuh deposit anda tidak dimainkan sepenuhnya.

10.3 Pengeluaran wang daripada akaun anda hanya boleh dibuat di dalam mata wang yang sama yang digunakan semasa deposit dilakukan.

10.4 Akaun bank yang digunakan semasa memasukkan deposit mestilah yang sama dengan nama di dalam akaun yang didaftarkan.

10.5 Play88 berhak untuk mengenakan caj ke akaun anda untuk menampung semua kos munasabah yang berkaitan dengan kedua-dua deposit dan pengeluaran.

11.1 Kesemua promosi dalam Play88 tidak dibenarkan untuk berbilang akaun, sekiranya terdapat sebarang persubahatan atau penggunaan berbilang akaun, kesemua bonus dan jumlah kemenangan akan dirampas.

11.2 Rollover dalam semua jenis permainan meja secara tidak langsung atau non-live (seperti Blackjack, Poker Video, Craps, American Roulette, Baccarat, dan sebagainya) dan permainan bukan slot, tidak akan dikira sebagai keperluan rollover kecuali sekiranya dinyatakan secara SPESIFIK.

11.3 Play88 hanya akan mengira jumlah pertaruhan yang telah diselesaikan dan dengan keputusan menang atau kalah sebagai rollover yang berkesan.

11.4 Jumlah rollover yang diperlukan tertakluk kepada kesemua bonus tidak akan dikira sebagai rebat efektif.

11.5 Bonus-bonus yang diberikan hanya sah untuk tempoh empat belas (14) hari, bermula dari hari ia dikeluarkan, kecuali sekiranya dinyatakan di dalam terma dan syarat bonus tersebut.

Sekiranya pemain gagal melengkapkan nilai prasyarat pertaruhan sebelum tamat tempoh, dana bonus dan wang yang dimenangi menggunakan dana wang bonus akan dikeluarkan daripada akaun pemain.

11.6 Play88 berhak untuk membuat keputusan secara unilateral untuk melaksanakan dan, pada bila-bila masa dan tanpa notis awal, untuk mengubah suai, menukar, menghentikan, membatalkan dan/atau tidak mengesahkan promosi.

11.7 Semua promosi atau tawaran istimewa yang diperkenalkan adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat ini.
Play88 berhak untuk menggantung, menarik balik atau mengubah suai sebarang promosi sedemikian pada bila-bila masa.

11.8 Sekiranya Play88 percaya pengguna menyalahgunakan atau cuba menyalahgunakan promosi, Play88 boleh, mengikut budi bicara mutlak kami, menyekat, menafikan, menggantung, menahan atau mengeluarkan mana-mana pengguna daripada promosi tersebut.

11.9 Play88 berhak untuk membatalkan mana-mana atau semua pertaruhan yang dibuat oleh mana-mana individu/kumpulan orang yang membuat pakatan sulit/bersubahat dan terlibat dengan percubaan penipuan.
Wang dalam akaun akan dirampas serta-merta.

12.1 Kami mempunyai dasar toleransi sifar terhadap penyalahgunaan bonus, penipuan, mengambil kesempatan yang tidak adil terhadap kami dan/atau aktiviti lain yang mencurigakan, dan kami berhak untuk menyekat dan memindah keluar bonus, kemenangan yang berkaitan dan/atau deposit daripada akaun yang kami syak – di bawah arahan mutlak kami, terlibat dalam aktiviti atau tingkah laku tersebut.

12.2 Kami berhak untuk menyemak rekod transaksi dan log dari semasa ke semasa, atas apa jua sebab sekalipun.

Anda dengan ini menyatakan persetujuan anda terlebih dahulu dengan klausa ini. Jika, selepas semakan sedemikian menunjukkan bahawa anda mengambil bahagian, atau cuba untuk mengambil bahagian, dalam strategi yang kami, menurut budi bicara mutlak kami, anggap sebagai

 1. Penyalahgunaan Promosi; dan/atau
 2. Permainan Tidak Wajar; kami berhak untuk menafikan, menahan, membatalkan atau menarik balik kelayakan anda untuk sebarang promosi, kemenangan atau bonus, atau menamatkan akses anda ke Laman Web dan/atau menyekat akaun anda.

SILA AMBIL MAKLUM bahawa dalam keadaan sedemikian, kami tidak akan bertanggungjawab untuk membayar balik sebarang dana yang mungkin ada dalam akaun anda selain daripada jumlah deposit asal anda.

12.3 " Permainan Tidak Wajar" termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana jenis permainan berikut:

 1. Pertaruhan sama, sifar atau margin rendah atau pertaruhan hedge (hedge betting) tidak akan diterima dalam sebarang bentuk. Sebagai contoh, pertaruhan Hitam atau Merah pada Roulette atau meliputi lebih daripada 25 daripada 37 nombor di atas meja; pertaruhan di kedua-dua pihak termasuk tetapi tidak terhad kepada sukan dan permainan kasino live; "Penyalahgunaan Keadaan Permainan" di mana penggunaan dana bonus digunakan semata-mata untuk maju menerusi peringkat bonus dan kemudian peringkat akhir diselesaikan dengan pertaruhan tunai apabila dana bonus telah dikeluarkan atau dilucuthakkan; Meninggalkan pertaruhan besar di atas meja, contohnya dalam Blackjack, dan kembali selepas pertaruhan bonus telah selesai.
 2. Semua bonus dan kemenangan terhasil dari mana-mana baki Putaran Percuma / Permainan Bonus / Hadiah-Hadiah Acara Khas semua permainan slots yang diperolehi dalam permainan tetapi digunakan pada pusingan seterusnya akan dikira sebagai penyalahgunaan bonus dan akan dibatalkan semasa pengeluaran wang setiap pemain.

12.4 “Penyalahgunaan Promosi” termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana jenis permainan berikut:

 1. Bekerja dalam sindiket dengan para pemain lain untuk menyalahgunakan promosi, dengan sengaja menipu atau kelakuan tidak adil yang lain;
 2. Mendeposit dan mengeluarkan dana sejurus selepas itu dengan niat untuk menyalahgunakan promosi. Sebagai contoh, meletakkan deposit dana untuk menerima putaran percuma, dan kemudian mempertaruhkan deposit anda Cuma lebih daripada 1 kali nilai deposit anda, memulakan pengeluaran untuk tidak melanggar klausa "Bonus Tanpa Deposit" dalam Terma Laman Web;
 3. Mengambil kesempatan, sama ada diketahui atau tidak diketahui oleh kami, daripada mana-mana perisian atau pepijat sistem, kelemahan, kesilapan, ralat atau kegagalan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, berkenaan dengan mana-mana permainan; dan
 4. Menggunakan berbilang akaun untuk menuntut bonus atau tawaran putaran percuma lebih daripada sekali.

13.1 Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan tidak melibatkan Play88, pekerja, pegawai, pengarah, pemegang lesen, pengedar, sekutu, anak syarikat dan ejen kami untuk sebarang kerugian, kerosakan atau tuntutan (termasuk yuran guaman yang munasabah) yang mungkin ditanggung akibat pelanggaran Terma dan Syarat dan/atau Peraturan Pertaruhan.

14.1 Play88 tidak menerima liabiliti untuk kandungan, produk, representasi laman web luaran atau pihak ketiga daripada domain awam.

Play88 menafikan mana-mana dan semua waranti, representasi dan tanggungjawab berkenaan dengan mana-mana aspek Perkhidmatan, Laman dan Maklumat, yang mungkin disediakan oleh pihak ketiga dan tidak akan bertanggungjawab dalam apa-apa keadaan untuk sebarang kelalaian, pelanggaran atau ketidaktindakan rakan kongsi pihak ketiga.

14.2 Sebarang penyertaan dalam Permainan adalah atas budi bicara dan risiko anda sendiri.

Dengan mengambil bahagian dalam Permainan, anda mengakui bahawa anda tidak merasakan bahawa Permainan dan/atau Perkhidmatan menyinggung perasaan, tidak adil atau tidak senonoh dalam apa jua cara.

14.3 Sesetengah bidang kuasa undang-undang belum membuat pengesahan mengenai kesahihan perjudian dalam talian dan/atau luar pesisir, manakala yang lain secara khusus telah mengharamkan perjudian dalam talian dan/atau luar pesisir.

Kami tidak berhasrat untuk sesiapa menggunakan Laman dan/atau Perkhidmatan di mana penggunaan sedemikian adalah menyalahi undang-undang. Ketersediaan Perkhidmatan dan Laman tidak boleh ditafsirkan sebagai tawaran, permintaan atau jemputan oleh kami di mana-mana negara di mana penggunaan sedemikian adalah menyalahi undang-undang. Adalah menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya untuk memastikan bahawa pada setiap masa anda mematuhi undang-undang yang mengawal anda dan bahawa anda mempunyai hak lengkap dari sudut undang-undang untuk menggunakan Laman dan Perkhidmatan.

14.4 Dalam apa jua keadaan, termasuk kecuaian, Play88 tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau kerugian yang dianggap atau didakwa berpunca daripada atau disebabkan oleh Laman atau kandungannya, termasuk, tanpa had, kelewatan atau gangguan dalam operasi atau penghantaran, komunikasi, kegagalan talian, penggunaan atau penyalahgunaan Laman atau kandungannya oleh mana-mana pihak, atau sebarang kesilapan atau penyisihan dalam kandungan.

Play88 menafikan semua waranti, representasi dan tanggungjawab setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dan tidak menjamin bahawa Perkhidmatan tidak akan terganggu, tepat pada masanya atau bebas ralat, bahawa sebarang surat-menyurat elektronik yang dihantar melalui pelayan adalah bebas daripada sebarang virus atau pepijat.

14.5 Play88 tidak menjamin bahawa perkhidmatan yang ditawarkan sepadan dengan jangkaan atau piawaian anda dan menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan konfigurasi yang diperlukan dan keperluan untuk menggunakan perkhidmatan berada di tahap maksimum.

Anda mengakui bahawa sebahagian atau kesemua Maklumat mungkin bersifat sementara dan mungkin tertakluk kepada semakan atau pengubahsuaian.

14.6 Jika terdapat percanggahan antara keputusan yang ditunjukkan pada Peranti anda dan pelayan kami, keputusan yang dipaparkan pada pelayan kami akan mengawal keputusan Permainan.

YAnda memahami dan bersetuju bahawa (tanpa menjejaskan hak dan remedi anda yang lain) rekod Play88 akan menjadi kuasa muktamad dalam menentukan syarat penyertaan anda dalam Permainan, aktiviti yang terhasil daripadanya dan keadaan di mana ia berlaku.

14.7 Play88 berhak untuk memberhentikan, mengubah suai, mengeluarkan atau menambah kepada Perkhidmatan, buat sementara atau selama-lamanya, mengikut budi bicara mutlak berkuat kuasa serta-merta dan kami tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk sebarang kerugian yang dialami dalam hal ini.

14.8 Penafian ini menggantikan semua pemahaman, perjanjian dan kontrak sebelumnya.

Anda dengan ini menerima untuk menanggung rugi Play88 dan sekutunya, pekerja, ejen dan sekutunya terhadap semua tuntutan, liabiliti atau perbelanjaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada yuran guaman dan caj mahkamah, yang timbul daripada akses atau penggunaan Perkhidmatan dan Laman anda, tanpa mengira sama ada Play88 telah dinasihatkan tentang kemungkinan sedemikian atau tidak. Dengan menggunakan Perkhidmatan dan Laman, anda secara nyata mengetepikan sebarang hak yang mungkin timbul kepada anda terhadap kami.

14.9 Penafian ini hendaklah dibaca sepenuhnya dan hendaklah ditafsirkan hanya selepas membaca perkara yang sama dengan syarat penggunaan dan dasar privasi.

Dengan menggunakan laman web ini, ia akan dianggap bahawa anda telah membaca, memahami dan mengakui semua terma dan syarat, dasar privasi dan penafian.

15.1 Play88 berhak untuk membatalkan sebarang kemenangan, membekukan dan melucuthak sebarang baki dalam akaun anda, dan/atau untuk menyahaktifkan akaun anda tanpa sebab pada bila-bila masa termasuk, tanpa had, jika:

 1. Anda mempunyai lebih daripada satu akaun aktif dengan Play88;
 2. Nama akaun tidak sepadan dengan nama pada akaun bank atau akaun pembayaran lain yang digunakan untuk membuat deposit dan pengeluaran;
 3. Anda mengambil bahagian dalam promosi dan menarik diri sebelum memenuhi keperluan promosi tersebut;
 4. Anda memberikan maklumat pendaftaran yang salah atau mengelirukan;
 5. Anda telah gagal memberikan maklumat pengenalan atas permintaan;
 6. Anda bukan berada dalam Umur Perjudian Yang Sah;
 7. Anda mengakses dan mengambil bahagian dalam Perkhidmatan dari kawasan bidang kuasa di mana penyertaan dilarang oleh undang-undang;
 8. Anda menafikan mana-mana transaksi atau deposit yang telah anda buat;
 9. Anda mendepositkan wang yang berasal daripada aktiviti haram atau tidak dibenarkan;
 10. Anda didapati menipu atau cuba menipu sesiapa atau mana-mana pihak atau anda telah menggunakan kecerdasan buatan atau sistem lain yang direka khusus untuk mengalahkan sistem atau anda didapati telah bersubahat dengan pemain lain untuk menipu Play88;
 11. Anda telah membenarkan orang lain dengan (sengaja atau tidak sengaja) menggunakan akaun anda; atau
 12. Anda gagal mematuhi mana-mana terma dan syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini

15.2 Sekiranya peruntukan Perkhidmatan digantung dan/atau akaun anda dinyahaktifkan, peruntukan Perkhidmatan hanya akan dikembalikan semula dan/atau akaun anda diaktifkan semula selepas pembetulan yang diperlukan telah disahkan.

15.3 Play88 mengekalkan kuasa ke atas pengeluaran, penyelenggaraan dan penutupan akaun pengguna pada bila-bila masa atas sebarang sebab.

Keputusan berkenaan dengan mana-mana aspek akaun anda, penggunaan Perkhidmatan atau Laman, adalah muktamad dan tidak boleh dibuka untuk semakan atau rayuan. Kami akan memberi anda notis yang munasabah sebelum berbuat demikian, melainkan keadaan menentukan bahawa kami secara sah atau praktikal tidak boleh berbuat demikian.

16.1 Pautan ke laman web luaran disediakan untuk kemudahan anda sahaja, dan Play88 tidak bertanggungjawab dan tidak berjanji untuk memastikan kandungan pautan tersebut adalah tepat, terkini atau diselenggara.

16.2 Play88 tidak bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan ke atas kandungan atau amalan privasi laman web luaran.

16.3 Play88 tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul daripada atau dalam apa jua cara yang berkaitan dengan penggunaan oleh anda mana-mana pautan ke laman web luaran yang disediakan di Laman Web.

16.4 Play88 dalam apa jua keadaan tidak boleh dikaitkan atau diafiliasikan dengan sebarang kenyataan, pendapat, tanda dagangan atau perkhidmatan, logo, lambang, produk, perkhidmatan atau dengan pengendali atau pemilik laman web luaran.

17.1 Kami berhak untuk, mengikut budi bicara mutlak kami, menambah permainan atau fungsi baharu pada Laman Web atau untuk memulakan, menamatkan, menghentikan, menyekat akses kepada atau mengubah suai mana-mana permainan atau fungsi pada bila-bila masa.

18.1 Play88 berhak untuk mendapatkan semua remedi berkenaan dengan sebarang pelanggaran Terma dan Syarat ini, termasuk hak untuk menafikan atau menyekat akses kepada Perkhidmatan, Laman Web dan Maklumat kepada mana-mana orang tertentu, menamatkan akaun anda atau menyekat akses daripada alamat Internet tertentu pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlak kami.

18.2 Anda bersetuju untuk menanggung rugi sepenuhnya dan tidak melibatkan Play88 dan ahli gabungannya, pekerja, ejen dan sekutunya daripada dan terhadap semua tuntutan, tuntutan, liabiliti, ganti rugi, kerugian, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran guaman dan sebarang caj lain yang mungkin timbul akibat daripada:

 1. Pelanggaran Perjanjian anda, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian;
 2. Pelanggaran mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga;
 3. Penggunaan Perkhidmatan dan/atau Laman oleh anda atau orang lain menggunakan butiran log masuk anda.

19.1 Versi Bahasa Inggeris Perjanjian ini hendaklah menjadi versi utama (prevailing version) sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara mana-mana versi terjemahan Perjanjian ini.

19.2 Perjanjian ini membentuk keseluruhan pemahaman dan perjanjian antara Play88 dan anda mengenai Perkhidmatan dan Laman dan menggantikan sebarang perjanjian, persefahaman atau pengaturan sebelumnya.

Play88 App

Lebih Mudah & Cepat Dengan

Muat turun sekarang untuk nikmati pengalaman yang berbeza!

Download
Download

Lebih Mudah & Cepat Dengan

Muat turun sekarang untuk nikmati pengalaman yang berbeza!

Play88 Logo
Play88 App